Lý kéo chài : Lời ca hào sảng giữa trùng khơi

Thể loại lý Nam bộ thường gắn liền với cuộc sống lao động nơi ruộng đồng, sông nước, nhưng riêng lý kéo chài là niềm vui của những ngư dân giữa trùng khơi.