Gốm Sứ Hữu Nhật: Lung Linh Tâm Hồn Việt

Gốm sứ Hữu Nhật lúc đầu có tên là Sứ ngọc đất Tổ, về sau được dổi tên thành Lung linh tâm hồn Việt. Đây là một loại gốm sứ đặc biệt.