Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh: Phát triển, đồng hành cùng người dân địa phương

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đứng chân trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Trải qua gần 47 năm xây dựng và phát triển, 38 năm từ ngày thành lập Công ty đến nay, các thế hệ cán bộ lãnh đạo nối tiếp đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự lực cùng với công nhân, người lao động vượt khó đi lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.