Phát huy vai trò, trách nhiệm của người làm báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung vào một số nội dung chính, như: Giáo dục, tuyên truyền về Đảng, về lịch sử Đảng, quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng ta; những thành tựu mà đất nước đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phản bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, dân tộc.