Bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội gắn với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân

Đó là nội dung được các chuyên gia nhấn mạnh tại Hội thảo "Một số giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội" do Chi cục Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 23/7/2022.