Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Những nhiệm vụ cụ thể nêu trên trong Nghị quyết số 33-NQ/TW là những chỉ dẫn rất quan trọng để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân căn cứ vào đó xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.