Phú Thọ: Kết quả bước đầu  sắp xếp, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đình Thơm

24/05/2023 19:07

Theo dõi trên

Việc sắp xếp, tinh giản biên chế ở Phú Thọ làm theo lộ trình, tránh cơ học, cào bằng và phải gắn với vị trí việc làm. Quản lý tốt số lượng biên chế được giao trong từng cơ quan.

Ngày 24/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thống nhất của tỉnh Phú Thọ cùng hai đồng chí Bùi Đình Thi, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phan Trọng Tấn- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo đã chủ trì họp đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 18- NQ/TW, Nghị quyết 19- NQ/TW và các Kết luận của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh; sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

dt1-2023-05-24t182916330-1684929830.jpg Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài, Trưởng BCĐ kết luận hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo, thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Phùng Khánh Tài kết luận hội nghị nêu rõ: 6 tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của tỉnh tiếp tục tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lưau khi thợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhất là phân công rõ trách nhiệm cho cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong quản lý sử dụng biên chế mới. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu hiệu quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong triển khai sắp xếp, tinh giản biên chế. Việc sắp xếp, tinh giản biên chế phải làm theo lộ trình, tránh cơ học, cào bằng và phải gắn với vị trí việc làm. Quản lý tốt số lượng biên chế được giao trong từng cơ quan. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để BTV Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo xử lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp thực hiện chủ trương tinh giản biên chế gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

5 năm qua, với sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, việc thực hiện Nquyết 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19- NQ/TW của BCH TW khóa XII và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả tích cực. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định. Đối với khối đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, đã giảm được 28 đầu mối và tinh giản 134 biên chế. Khối chính quyền giảm 29 phòng, ban trực thuộc sở, ngành; 4 chi cục, 29 phòng trực thuộc chi cục và tương đương. Giảm được 155 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản 235 biên chế công chức hành chính. Tham mưu sắp xếp, sáp nhập 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 28 đơn vị hành chính cấp xã mới.

dt2-2023-05-24t182950678-1684929943.jpgTrưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ  Bùi Đình Thi báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, tinh giản biên chế của tỉnh.

Riêng 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thống nhất của tỉnh, đảm bảo đúng yêu cầu của Trung ương và tình hình cụ thể tại địa phương; tinh giản tiếp 14 biên chế công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể.