Cao Bằng: Lễ cấp sắc của người Sán Chỉ

Người Sán Chỉ sống chủ yếu tại các huyện Bảo Lâm và Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng.