Cứu trăng

Đêm mười sáu trăng tròn và sáng tỏ, mọi người đang chìm trong giấc ngủ! Bỗng nghe tiếng cụ Từ hốt hoảng “Ối làng nước ơi! Dậy cứu ông trăng! Mặt trời ăn mất ông trăng rồi!”.