Ngồi Hội đồng và những nét khuất

Ngồi hội đồng chấm luận án tiến sĩ với nhiệm vụ gì nhỉ ? Nghe hỏi vậy nhiều bạn sẽ bảo ông này hỏi lẩn thẩn hay già rồi lẩm cẩm . Ai cũng biết ngồi hội đồng chấm luận án tiến sĩ , hội đồng phong chức danh gs , hội đồng khoa học là phản biện , là góp ý , là bỏ phiếu ...