Việt Nam diễn nghĩa – Tập IV (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 13)

PGS TS Cao Văn Liên

01/02/2022 06:08

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập IV “NỘI CHIẾN NAM-BẮC TRIỀU” của PGS TS Cao Văn Liên.

Kỳ 13.

Các đại thần vội rời khỏi ghế, quỳ xuống chắp tay. Quan nội thị đọc chỉ:

-Nay phong Nguyễn Kim là Thượng phụ Thái sư Hưng Quốc Công, thuộc hàng khai quốc công thần.

Nguyễn Kim lạy tạ:

-Đa tạ hoàng thượng, thần tuân chỉ.

-Nay phong đại thần Lại Thế Vinh là Hòa Quận Công, thuộc hàng khai quốc công thần.

chuyngkim1-1643647090.jpg
Tranh minh họa: Nguyễn Kim (1468-1545) ở Thanh Hóa là một danh tướng của nhà Hậu Lê, là công thần 'phù Lê diệt Mạc". Nguồn: Internet.

 

Lại Thế Vinh lạy tạ:

-Đa tạ hoàng thượng, thần tuân chỉ.

-Nay phong tướng quân Trịnh Kiểm là Dực Quận Công, thuộc hàng khai quốc công thần.

Trịnh Kiểm lạy tạ:

-Đa tạ hoàng thượng, thần tuân chỉ.

-Nay phong Trung Đình Công làm Thiếu úy Hùng Quốc Công.

Trung Đình Công lạy tạ:

-Đa tạ hoàng thượng, thần tuân chỉ.

-Nay phong Trịnh Duy Thuận làm Lỵ Quốc Công.

Trịnh Duy Thuận lạy tạ:

-Đa tạ hoàng thượng, thần tuân chỉ.

-Nay phong Trịnh Duy Duyệt làm Phúc Hưng Hầu.

Trinh Duy Duyệt lạy tạ:

-Đa tạ hoàng thượng, thần tuân chỉ.

-Nay phong Trịnh Duy Liệu làm tả Đô đốc.

Trịnh Duy Liệu lạy tạ:

-Đa tạ hoàng thượng, thần tuân chỉ.

Lê Trang Tông nói tiếp:

-Nay ta ban cho mỗi ái khanh một quả ấn, một thanh gươm, tự mình điều động quân bản bộ tiêu diệt quân Mạc và phủ dụ bách tính về với Lê Trung Hưng để tiêu diệt nhà Mạc

-Tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

-Các ái khanh bình thân, đứng dậy cả đi.

 Lê Trang Tông hỏi:

-Các khanh có ai tấu gì không?

Nguyên Kim nói:

-Thần có tấu.

-Khanh nói đi.

-Bẩm hoàng thượng, triều Lê ta được khôi phục, nay hoàng thượng phải xuống chiếu cần vương bố cáo cho thiên hạ biết để các anh hùng hào kiệt về tụ nghĩa thì chúng ta mới có lực lượng đánh đổ nhà Mạc.

-Chuẩn tấu, Thái sư Hưng quốc công Nguyễn Kim hãy thay ta thảo chiếu cần vương.

-Thần tuân chỉ.

-Bãi triều.

Sau buổi thiết triều của Lê Trang Tông ở Sầm Châu, khắp Đại Việt, các trấn, phủ, huyện đều truyền tay nhau bài chiếu “Cần Vương” của nhà Lê Trung Hưng. Chiếu viết: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nhà Hậu Lê ta từ khi đức Lê Thái Tổ gian khổ 10 năm trời, nằm gai nếm mật đánh đuổi giặc Minh, giải phóng bách tính, khôi phục Đại Việt truyền đến nay đã 10 đời vua. Hơn 100 năm đó triều ta coi dân như con, coi quốc gia xã tắc là trên hết, ơn nghĩa sâu dầy trong thiên hạ. Vậy mà nay Mạc Đăng Dung từ một dân chài lưới được nhà Lê ưu ái cất nhắc từ một lính cầm ô lên đến cực phẩm tước vương, đáng lý phải  trung quân ái quốc để trả đền ơn nghĩa, lại nẩy sinh lòng tham lam phản loạn, giết hại các đại thần trung nghĩa, giết hai vua, giết hoàng thái hậu nhà Lê, soán đoạt ngai vang, tội ác ngập sông núi, trời thần người đều giận. Nay trẫm là Lê Duy Ninh, hoàng tử của tiên hoàng Lê Chiêu Tông, thể theo mệnh trời và nguyện vọng của bách tính đã lên ngôi ở Sầm Châu, Ai Lao, đế hiệu Lê Trang Tông, niên hiệu Nguyên Hòa, mở đầu cho triều Lê Trung Hưng để thảo phạt ngụy triều Mạc. Nay xuống chiếu này kêu gọi các anh hùng hào kiệt, các  nghĩa sĩ khắp thiên hạ hãy về tụ nghĩa dưới cờ của nhà Lê Trung Hưng, chiến đấu vì đại nghĩa, vì bách tính, vì giang sơn xã tắc. Sử sách sẽ ghi nhớ công ơn muôn đời. Khâm thử. Niên hiệu Nguyên Hòa năm thứ nhất, 1533”.

Từ đó, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ tìm về Sầm Châu như nước chảy. Trong đó có các võ quan như Hoàng Đình Ái, quê quán  Biện Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, con nhà cậu của Trịnh Kiểm, Lê Hữu Trung vốn là tướng của Lê Chiêu Tông, Lại Thế Khanh, vốn là đại thần triều Lê Sơ, người thôn Đông, xã Quảng Lăng, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, trấn Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Liêu, người xã Tây Đàm, Tây Tựu, Từ Liêm, Đông Kinh, Vũ Sư Thước, người làng Du Trường, huyện Thuần Lộc (Hậu Lộc), Thanh Hóa. Trong các năm đó, quân số bộ binh lên 5 vạn, kỵ binh tăng 2 vạn, 500 tượng binh. Thanh thế chấn động. Vua Lê Trang Tông lại phong tước vị cho một loạt các tướng sĩ khác. Có đại thần cả nhà phò tá Lê Trung Hưng như Thái sư Hưng Quốc Công Nguyễn Kim, có con là Nguyễn Uông, Nguyễn Hoàng. Khoảng sau năm 1539, Trịnh Kiểm đã có chính thất là Lại Thị Ngọc Trân, con của Lại Thế Vinh, nhưng do mến tài đức, Nguyễn Kim đã gã đại tiểu thư Nguyễn Thị Ngọc Bảo cho Kiểm làm  thứ thất. Như vậy, Trịnh Kiểm có hai gia đình nhạc phụ phò tá Lê Trang Tông. Tiếp đó là gia đình Lại Thế Vinh cùng hai con trai là Quận công Lại Thế Mỹ, con thứ là Quận Công Lại Thế Đạt, con rể là Trịnh Kiểm phò nhà Lê Trung Hưng. Trong một buổi thiết triều năm 1543, Nguyễn Kim nói:

-Bẩm hoàng thượng, nay Lê Trung Hưng ta lực lượng đã mạnh, xin hoàng thượng cho quân về nước, trước tiên là đánh chiếm đất thang mộc là Thanh Hóa, sau nữa lấy Nghệ An để phát triển lực lượng thì mới có thể tiến quân Bắc phạt.

Lại Thế Vinh nói:

-Thần tán thành ý kiến của Hưng Quốc Công. Thần nghe nói nhà Mạc có biến động, Mạc Đăng Dung đã nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh vào năm 1529 và về làm thái thượng hoàng. Mạc Đăng Doanh đế hiệu là Mạc Thái Tông nhưng mất năm 1540 khi mới 40 tuổi (1500-1540). Con Mạc Đăng Doanh là Mạc Phúc Hải còn nhỏ lên ngôi, đế hiệu là Mạc Hiến Tông. Năm 1541 Mạc Đăng Dung cũng qua đời. Triều Mạc không còn ai là trụ cột, đó là trời giúp cho Nam Triều ta thu phục giang sơn về một mối.

Lê Trang Tông nói:

-Vậy Mạc Đăng Dung và Mạc Đăng Doanh là hai trụ cột chính của nhà Mạc đã không còn. Trẫm ra lệnh tiến quân về nước. Thụy Quận Công Hà Thọ Trường tiếp chỉ.

-Dạ, có thần.

-Trẫm phong khanh làm Ngự doanh Đề thống hộ giá khi xa giá của ta về nước.

-Đa tạ hoàng thượng, thần tuân chỉ.

-Thái sư Hưng Quốc Công Nguyễn Kim tiếp chỉ:

-Dạ, có thần.

-Trẫm phong khanh làm Tiết chế thống lĩnh toàn bộ các tướng lĩnh và binh sĩ Nam Triều tiến về giải phóng Thanh Hóa, Nghệ An.

-Đa tạ hoàng thượng, thần tuân chỉ.

Chiều hôm đó rừng núi Sầm Châu như chuyển động, người ngựa, voi, tướng lĩnh và quân sĩ triều Lê Trung Hưng theo hàng dọc lũ lượt như nước tiến về phía Đông. Đi tiên phong là đại tướng Dực quận công Trịnh Kiểm, đi trung quân là Tiết chế Nguyễn Kim, cùng các đại thần hộ giá xa giá vua Lê Trang Tông. Các tướng Lại Thế Vinh, Lại Thế Mỹ, Lại Thế Đạt đi hậu quân. Vua Lê Trang Tông và triều đình Lê Trung Hưng về kinh đô Vạn Lại-An Trường ở Lôi Dương, cách Lam Sơn về phía Đông khoảng vài dặm mà Lại Thế Vinh và Trịnh Kiểm đã xây dựng từ năm 1539, còn Nguyễn Kim đem quân đội tiến đánh Tây Đô, từ đó mà tiến lên giải phóng Thanh Hóa. Cuộc chiến đẫm máu giữa Nam Triều và Bắc Triều lại bùng lên. Bầu trời vạch vẽ những đám mây đầy sát khí báo hiệu những cơn dông tố tàn khốc của chiến tranh.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết " Việt Nam diễn nghĩa – Tập IV (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 13)" tại chuyên mục Nghiên cứu. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn