Tuyên Quang: Thượng Lâm (Lâm Bình) xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thượng Lâm là một trong 3 xã của huyện vùng cao Lâm Bình (Tuyên Quang) đăng ký phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023.