Chúa Phật và phát triển văn hoá

Chúa Phật và phát triển văn hoá là các khái niệm chưa được những người nghiên cứu làm rõ về tri thức khoa học. Bằng tư duy sáng tạo, tác giả bài viết phân tích, làm sáng tỏ thực chất, hạn chế nhận thức các khái niệm này, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục trên nền tảng tư tưởng đúng đắn của Hồ Chí Minh.