Phải chăng không có thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội? – Từ lý luận đến thực tiễn tại Việt Nam

Lý luận về thời kỳ quá độ (TKQĐ) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) đã rọi sáng con đường đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có con đường quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN của toàn Đảng, toàn dân ta.