Biết nhiều, nói thẳng, họa đến thân !

Tôn Đăng (233-262), tên chữ là Công Hòa người ở đất Cộng, quận Cấp, nước Ngụy thời Tam Quốc bên Tàu. Ông không có họ hàng bà con thân thích, sống một mình ở trong hang núi Bắc Sơn, tự biết phận mình.