“Nỗi nhớ thương của người chinh phụ” (trích Chinh phụ ngâm): Nghệ thuật biểu hiện tâm trạng

Đoạn trích “Nỗi nhớ thương của người chinh phụ” đặt trong chỉnh thể của tác phẩm thì được bắt đầu từ câu thơ thứ 125 và kết thúc ở câu thơ 152.