Đảm bảo môi trường làm việc tôn trọng thực hành tôn giáo trên thế giới và tại Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp, cơ quan trên thế giới đang có xu hướng đảm bảo thực hành tôn giáo tại nơi làm việc để phát triển nguồn nhân lực bền vững trong bối cảnh đa tôn giáo. Qua khảo sát quy...