Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúc Sơn (Tổng hợp)

17/03/2023 23:47

Theo dõi trên

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân cụ thể, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số CMND/CCCD, ngày sinh, thông tin tài chính, v.v. Loại thông tin này được coi là bí mật riêng tư và được bảo vệ bởi các quy định và luật pháp của nhiều quốc gia.

thong-tin-ca-nhan-1679071572.jfif
 

nước ta, vic bo v thông tin cá nhân đã được quan tâm và đ xut trong nhiu năm qua. Tuy nhiên, còn nhiu thách thc cn được gii quyết đ đm bo an toàn và bo mt thông tin cá nhân.

Mt s vn đ chính liên quan đến thông tin cá nhân Vit Nam gm:

Quy đnh v bo v thông tin cá nhân chưa được đy đ và cht chẽ: Hin nay, Vit Nam có mt s quy đnh v bo v thông tin cá nhân, nhưng vn chưa đy đ và cht chẽ. Các quy đnh này cn được cp nht và b sung đ đm bo rng các t chc và cá nhân đang s dng thông tin cá nhân mt cách an toàn và bo mt.

Thiếu nhân lc và năng lc k thut: Mt s t chc và công ty ti Vit Nam vn chưa có đ nhân lc và năng lc k thut đ đm bo an toàn và bo mt thông tin cá nhân.

Vi phm thông tin cá nhân: Có nhiu v vic vi phm thông tin cá nhân đã xy ra ti Vit Nam, bao gm vic mt cp thông tin cá nhân, l thông tin cá nhân trên các trang mng xã hi và website, và vic s dng thông tin cá nhân mt cách trái phép. Vic này gây nh hưởng đến quyn li và s riêng tư ca người dùng.

T thc tế đó, cn có s phi hp gia chính ph, t chc và cá nhân nhm thúc đy vic tuân th quy đnh, đào to nhân lc và nâng cao nhn thc ca người dùng v vic bo v thông tin cá nhân.

Nhng k đánh cp hoc mua bán thông tin cá nhân b x lý thế nào?

Vic đánh cp hoc mua bán thông tin cá nhân là hành vi vi phm pháp lut và có th b x lý theo quy đnh ca pháp lut mi quc gia.

Vit Nam, Lut An ninh mng năm 2015 có quy đnh v vic bo v thông tin cá nhân và x lý hành vi vi phm thông tin cá nhân. Theo đó, nhng hành vi đánh cp, mua bán, trao đi hoc s dng trái phép thông tin cá nhân ca người khác đu b xem là vi phm pháp lut và có th b x lý hình s.

 

C th, theo điu 292 B lut Hình s năm 2015 ca Vit Nam, người nào có hành vi ly trm, tàng tr, chia s hoc ph biến trái phép thông tin mt, thông tin cá nhân ca người khác sẽ b x lý hình s t 6 tháng đến 3 năm tù.

Ngoài ra, theo Lut An ninh mng, các t chc, cá nhân hoc doanh nghip cung cp dch v mng có trách nhim bo v thông tin cá nhân ca người dùng và phi có chính sách bo mt thông tin và thông báo cho cơ quan chc năng khi xy ra vi phm thông tin cá nhân.

Vì vy, vic đánh cp hoc mua bán thông tin cá nhân là hành vi vi phm pháp lut và sẽ b x lý theo quy đnh ca pháp lut mi quc gia.

Nếu cá nhân phát hin b đánh cp thông tin cá nhân thì phi làm gì?

Nếu cá nhân phát hin b đánh cp thông tin cá nhân, có th thc hin mt s hành đng sau đ bo v thông tin cá nhân ca mình:

Thay đi mt khu và đăng nhp li tài khon: Nếu thông tin đăng nhp ca bn b đánh cp, bn nên ngay lp tc thay đi mt khu ca tài khon đó và đăng nhp li đ bo v tài khon ca mình.

Thông báo cho nhà cung cp dch v: Nếu thông tin cá nhân ca bn được lưu tr bi mt nhà cung cp dch v (ví d: ngân hàng, công ty mng xã hi, ca hàng trc tuyến, ...), bn nên thông báo cho nhà cung cp dch v đ h có th bo v tài khon ca bn và ngăn chn các hành vi gi mo hoc truy cp trái phép.

Kim tra tài khon ngân hàng và th tín dng: Nếu thông tin tài khon ngân hàng hoc th tín dng ca bn b đánh cp, bn nên kim tra các giao dch gn đây đ phát hin và báo cáo các giao dch không hp l.

Báo cáo cho cơ quan chc năng: Nếu thông tin cá nhân ca bn b đánh cp hoc b li dng đ gây tn hi cho bn, bn nên báo cáo cho cơ quan chc năng, ví d như cnh sát hoc cơ quan qun lý thông tin cá nhân ti quc gia ca bn đ được h tr và bo v quyn li ca mình.

Điu chnh cài đt riêng tư: Bn nên cp nht và điu chnh cài đt riêng tư trên các tài khon trc tuyến ca mình đ bo v thông tin cá nhân ca mình. Bn cũng nên hn chế chia s thông tin cá nhân vi các bên th ba không tin cy và giám sát các hot đng trc tuyến ca mình đ phát hin và ngăn chn các hành vi truy cp trái phép đến thông tin cá nhân ca mình.

Nhng hành đng trên sẽ giúp bo v thông tin cá nhân ca bn và ngăn chn các hành vi đánh cp thông tin trong tương lai.

Có nhiu hot đng cn phi đăng ký bng thông tin cá nhân. Cn thế nào?

Các hot đng cn phi đăng ký bng thông tin cá nhân thường được yêu cu đ xác thc danh tính ca người s dng và bo v quyn li ca người dùng. Tuy nhiên, đ bo v thông tin cá nhân ca mình, bn nên cân nhc và thc hin các hành đng sau đây khi đăng ký thông tin cá nhân:

Kim tra chính sách bo mt: Trước khi cung cp thông tin cá nhân, bn nên đc và hiu chính sách bo mt ca trang web hoc ng dng đó. Nếu bn không đng ý vi các điu khon bo mt hoc có bt kỳ thc mc nào, bn nên liên h vi nhà cung cp dch v đ được gii đáp.

S dng thông tin cá nhân chính xác: Khi đăng ký thông tin cá nhân, bn nên s dng các thông tin chính xác và khp vi các giy t tùy thân ca mình. Nếu thông tin ca bn không chính xác, có th dn đến mt s vn đ pháp lý hoc nhà cung cp dch v có th t chi yêu cu ca bn.

Không chia s thông tin cá nhân: Bn không nên chia s thông tin cá nhân ca mình cho bt kỳ ai nếu không cn thiết. Bn nên ch chia s thông tin cá nhân ca mình cho nhng người tin cy và các t chc chính thc.

S dng các tài khon đăng nhp an toàn: Nếu có th, bn nên s dng các tài khon đăng nhp bo mt hoc cơ chế xác thc hai yếu t (2FA) đ bo v tài khon ca mình khi các hot đng truy cp trái phép.

Giám sát hot đng trc tuyến ca mình: Bn nên giám sát các hot đng trc tuyến ca mình đ phát hin và ngăn chn các hành vi truy cp trái phép đến thông tin cá nhân ca mình. Nếu phát hin bt kỳ hot đng nghi ng nào, bn nên đăng nhp li tài khon và đi mt khu.

Nếu bn có bt kỳ thc mc hoc vn đ nào liên quan đến vic đăng ký thông tin cá nhân, bn nên liên h vi nhà cung cp dch v đ được gii đáp.

S dng phn mm bo mt: Bn nên cài đt và s dng phn mm bo mt đ bo v các thiết b truy cp internet ca mình. Phn mm bo mt này sẽ giúp bn chng li các mi đe da bo mt như virus, phn mm đc hi, và các cuc tn công trc tuyến khác.

Theo dõi các thông báo t nhà cung cp dch v: Bn nên theo dõi các thông báo t nhà cung cp dch v đ biết thông tin v các s c bo mt và các hot đng đăng nhp trái phép.

Thc hin đy đ các th tc bo v thông tin cá nhân: Bn nên thc hin đy đ các th tc bo v thông tin cá nhân được yêu cu bi nhà cung cp dch v. Điu này bao gm vic thay đi mt khu thường xuyên, s dng mt khu mnh, và gii hn quyn truy cp đến thông tin cá nhân ca bn.

Báo cáo các s c bo mt: Nếu bn phát hin bt kỳ hot đng trái phép hoc có bt kỳ nghi ng nào v vic thông tin cá nhân ca bn đã b đánh cp hoc b xâm nhp, bn nên ngay lp tc thông báo cho nhà cung cp dch v hoc trang web mà bn đã đăng ký. Nếu thông tin cá nhân ca bn đã b đánh cp hoc b xâm nhp, h có th giúp bn đưa ra các bin pháp khc phc và bo v thông tin ca bn khi các hot đng trái phép.

Ngoài ra, bn cũng nên gi bn sao ca các giy t tùy thân như chng minh nhân dân, th sinh viên hoc bng lái xe đ có th cung cp cho nhà cung cp dch v hoc cơ quan chc năng trong trường hp cn thiết.

Trên đây là nhng hành đng cơ bn mà bn có th thc hin đ bo v thông tin cá nhân ca mình khi đăng ký các hot đng yêu cu thông tin cá nhân. Tuy nhiên, đ tăng cường bo v, bn cũng nên tìm hiu thêm v các phương tin bo v thông tin cá nhân như s dng các phn mm dit virus, mã hóa d liu, hoc s dng mng riêng o (VPN) khi truy cp internet.

Bạn đang đọc bài viết "Bảo vệ thông tin cá nhân" tại chuyên mục Diễn đàn. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com