Từ khóa "qua các thời kỳ lịch sử                " :