Hà Giang: Huyện biên giới Yên Minh cải cách hành chính phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp

Lê Hoàn

30/11/2023 10:14

Theo dõi trên

Là địa phương vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, huyện Yên Minh (Hà Giang) xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

cong-an-huyen-1701313933.jpg
Người dân thuận tiện giải quyết thủ tục hành chính tại Công an huyện Yên Minh

Huyện Yên Minh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch trọng tâm theo từng năm, giai đoạn. Nổi bật là ban hành Chương trình số 18, Chương trình số 09 về đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng công vụ, hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp. Thường xuyên đôn đốc các cơ quan chuyên môn, xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả CCHC. Đặc biệt chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đôn đốc, triển khai nhiệm vụ về CCHC.

Huyện tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhân lực theo vị trí việc làm, rà soát, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế phù hợp. Tăng cường  âng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chủ động lựa chọn cán bộ phụ trách là những người có năng lực, tâm huyết.

Để cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), UBND huyện Yên Minh, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương; đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Cùng với đó, tăng cường truyền thông về những nỗ lực, kết quả của chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, thực hiện Quy chế dân chủ. Các địa phương tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, môi trường, bảo đảm an ninh trật tự.

Trong quá trình thực hiện CCHC, huyện Yên Minh thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong đánh giá chỉ số CCHC. Trên tinh thần chủ động, huyện xây dựng, ban hành kế hoạch, xác định rõ nguyên nhân, nội dung cần khắc phục và giao nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, đặc biệt tập trung vào nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra quá hạn trong giải quyết TTHC, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên địa bàn huyện Yên Minh ngày càng hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn đạt trên 97%. Với số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết là 510 thủ tục, các TTHC được giải quyết đảm bảo thời gian quy định, rõ ràng trong từng quy trình, công khai thủ tục; các khâu hướng dẫn, nhận, thẩm định, giải quyết, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho công dân, tổ chức chính xác và thuận tiện.

Công nghệ thông tin được ứng dụng trong quản lý, điều hành và thực hiện đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã. Việc phát hành văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số được quan tâm, nâng tỷ lệ văn bản điện tử phát hành có ký số đạt trên 90%. Điểm chỉ số CCHC đều tăng qua các năm, năm 2022, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt 96,69 điểm, đứng thứ 5/11 huyện, thành phố. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong làm việc, có nhiều đổi mới, chất lượng thực thi nhiệm vụ công vụ được nâng lên…

Xác định CCHC để người dân vùng cao hưởng lợi, huyện tăng cường độ tiếp cận dịch vụ công, nhất là tại địa bàn vùng sâu, xa, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa huyện, xã. Tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã tận tình hướng dẫn người dân, tổ chức giải quyết THHC, lập tài khoản trên dịch vụ công hỗ trợ nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến khi giải quyết TTHC. Từng bước xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, huyện tăng cường triển khai chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính công.

Nhờ nỗ lực và triển khai các giải pháp phù hợp, huyện Yên Minh đã cải thiện đáng kể chỉ số CCHC, với kết quả đánh giá phân loại điểm số tăng qua các năm. Huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động.

Bạn đang đọc bài viết "Hà Giang: Huyện biên giới Yên Minh cải cách hành chính phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp" tại chuyên mục Phát triển. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com