Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ sĩ có nhiều thay đổi, bổ sung

Từ ngày 15-5-2021, Nghị định số 40/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú có hiệu lực.