Làm gì để các chiến lược và chính sách của các bộ ngành đạt được sự nhất quán?

Lâu nay, việc xây dựng các chiến lược và chính sách của các bộ ngành hữu quan thường có tình trạng thiếu sự nhất quán với các lĩnh vực khác liên quan. Vì thế, tình trạng này không thể tiếp...