Màu lúa chín, Mùa gặt, Vụ chiêm xuân, vụa mùa, Tháng 5, Ngày muac