Hà Nội tổ chức sự kiện “Kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền” trên nền tảng số - Chợ đêm trên mây phiên số 05

Vào 20h30 ngày 01/10/2021 tới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội phối hợp với Viện nghiên cứu chuyển đổi số ASEAN, Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu và Phát triển...