Kiên Giang: 2.216 tỷ đồng phát triển giao thông thông nông thôn

Phát triển giao thông nông thôn là cơ sở để phát triển kinh tế nông thôn, đô thị hóa, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.