Điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng để nâng cao giá trị và tính đặc trưng của sản phẩm OCOP

Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng và khai thác các giá trị văn hóa của sản phẩm, nâng cao vai trò và giá trị cộng đồng, nâng cao yêu cầu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn và giảm bớt các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cảm quan.