Tuyên Quang: Hồng Thái phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững

Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) là chiến lược phát triển du lịch của huyện Na Hang (Tuyên Quang) nói chung và xã Hồng Thái nói riêng. Đây được xem là định hướng đúng đắn góp phần hoàn thành “mục tiêu kép” trong xây dựng NTM, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.