Về kết hợp xảy cháy trên phương tiện truyền thông hiện nay

Qua các ví dụ nêu trên, có thể thấy cách viết xảy cháy  đã được sử dụng khá nhiều trên một số phương tiện truyền thông hiện nay. Cách sử dụng này thực chất là sự lược bỏ phó từ ra trong kết hợp xảy ra cháy.