Đầu Thu nhàn ngắm phong cảnh Vĩnh Châu (Tập cổ) - (Bài 1)

Lê Quý Đôn có 8 bài thơ Tập cổ Việt ở Vĩnh Châu trên đường đi sứ lên Yên Kinh (Bắc Kinh) Trung Quốc.