Tại sao vua Trần Thánh Tông sai bổ quan tài Trần Trọng Trưng ?

Trở lại vấn đề tai sao Thượng hoàng Trần Thánh Tông lại sai bổ quan tài của Thượng thư Trận Trọng Trưng.