Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ chuẩn mực con người trong thời kỳ hội nhập

 Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao thì việc huy động sức mạnh, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực văn hóa, con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.