Bìm bìm

Từ thuở ấu thơ tôi rất thích những loài hoa dây leo mọc vơ vẩn trên giàn cao hay bờ giậu.