Hiểu cho đúng về ghi danh di sản

Nhiều năm qua, UNESCO có nhiều nỗ lực ghi danh di sản văn hóa và thiên nhiên nhằm kêu gọi sự bảo vệ từ cộng đồng quốc tế. Nhưng thực tế cho thấy ở Việt Nam, cách hiểu về việc ghi danh nhiều khi còn chưa cặn kẽ, thiếu thống nhất. Cần có cái nhìn đúng đắn hơn việc nhận diện giá trị của di sản trên cơ sở tôn trọng đa dạng văn hóa, từ đó có hướng đi phù hợp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản.